Az arc szimbolikája

Harrison Ford | Kevin Costner | Stohl András

Harrison Ford

Harrison Ford

Harrison Ford hasáb alakú úgynevezett „Jupiter” fejformájából látszik, hogy a vezető személyiség képességeivel, jellemvonásaival születetten rendelkezik.

Arca magassága szinte három egyenlő részre osztható, - ez arra utal, hogy a szellemiséget, intellektust jelentő homlok, az ösztönvilágra utaló állrész és a mindennapok megélését jelentő arcközép aránya harmonikus, és ez így a késztetések szintjén kiegyensúlyozottságot mutat.

Magas intellektusa széles látókörrel párosul, a viszonylag magas homlok erősen domború, - ez a horizontális gondolkodást mutatja, vagyis azt, hogy széles körben képes és tud információkat felvenni és feldolgozni. Határozott fellépésre, jó energiaállapotra lehet következtetni az egyenes vonalú, nem túl sűrű, de mégis jól kirajzolódó szemöldökből.

A szemöldök egyenes alsó éle érzelmi visszafogottságára utal. Tetteiért, cselekedeteiért vállalja a felelősséget, ez abból látszik, hogy a szemöldök – szem távolság nem nagy. Ugyanebből arra is következtethetünk, hogy figyel az egyedi részletekre minden helyzetben, s megtalálja a módját, hogy elfogadja a kialakult szituációt. A szem viszonylag mélyen ülő, ez analizáló hajlamra, a dolgok, történések, emberi kapcsolatok szemlélődő jellegű megfigyelésére utal, valamint arra, hogy nem szívesen mutatja ki az érzelmeit. A szemek távolsága az átlagosnál kicsit nagyobb, ebből arra gondolhatunk, hogy széles perspektívában látja a világot, az érzelmi tűrőképessége jó, így toleráns mások hibáival szemben. Szeme fehérje része nagyobb, mint az írisze, ez is arra utal, hogy az érzelmeit kontroll alatt tartja, nem szívesen adja ki magát, csak jelzi az érzéseit, de nem mutatja ki folyamatosan. Felső szemhéja takart helyzetéből is az vélelmezhető, hogy mind gondolkodását, mind érzelmeit illetően analizáló típus.

Nem a másoknak való megfelelni vágyás az, ami elsődlegesen motiválja, szívesen alkot saját véleményt, nem mások útmutatása szerint szeret dolgozni, s szinte ösztönösen ráérez arra, hogy mit hogyan kell megoldani, elvégezni, - ezek az orr teltségéből és az orrcimpák öblös voltából láthatóak. Harrison Ford beszédstílusára a tömör, velős fogalmazás a jellemző, - a tényekről szeret beszélni, nem az érzelmekről. Humora gúnyos, kissé csípős, időnként szarkasztikusnak mondható. Ez utóbbi jellemvonások a határozott vonalú, ámde keskeny felsőajakból látszanak. Alsó ajka vastagságából és domborulatából viszont az vélelmezhető, hogy jószívű és bőkezűen tud szeretetet adni a cselekedetei révén. Optimista természetre vall, hogy szájzuga kissé felfelé ível. Az áll szögletessége, az állkapocsszeglet erőssége és az állcsúcs enyhe előrébb állása arra utal, hogy szívós, kitartó, eltökélt ember, aki képes küzdeni a céljaiért. A sikerért meg is kellett harcolnia, mert nem születetten predesztinált erre, - az orcák, a járomcsont nem eléggé erőteljesek, bár viszonylag magasan ülnek.

Ösztönös reakcióiban sem a szolgálatkészség, a behódolni vágyás dominál, hanem saját értékrendje szerint méri a dolgokat, történéseket, emberi kapcsolatokat, és ez sem könnyítette meg a pályáján az előrehaladását. Bőre vastagságából, a finom kis ráncok hiányából az látszik, hogy meg tudja magát védeni a stresszelő hatások ellen.

Harrison Ford szemei inkább mélyen ülnek, mint kidomborodnak. Ez, és a magas helyzetű fülek ugyanazt jelentik, - nevezetesen, hogy gondolkodásorientált, bölcs döntéseket hozó, jó énvédő mechanizmusokkal rendelkező ember. Bal arcfele domináns, ez az öröklött hajlamok erőteljességét mutatja, valamint azt, hogy kedvező képet tud kialakíttatni magáról. A kissé ferde, aszimmetrikus arc baloldala komolyabb, ez tükrözi a valós énjét. Az arc jobboldala a vidámabb, ez a szociális, a közösségnek és közönségnek szóló arc a baloldali, racionális agyfélteke által erősebben kontroll alatt van tartva.

Összességében elmondható, hogy a művész harmonikus, kiegyensúlyozott személyiség, elemző gondolkodású, az érzelmeit nem szavakban, hanem tettekben kinyilvánító ember. Megfontolt, tartással rendelkezik, nem szolgálja ki elvtelenül mások érdekeit, de ért ahhoz, hogy megtartva saját értékrendjét, - határozottan, de erőszak nélkül tudjon érvényesülni.

Kevin Costner

Kevin Costner

Kevin Costner lefelé hegyesedő fejformája alapvetően szellemi irányultságú embert takar. Magas, boltozatos homloka magas intellektusról és széles látókörről árulkodik. Arcának bal oldala erőteljesebb, kifejezőbb, minden arra utal, hogy személyisége a jobb agyfélteke uralma alatt áll, vagyis, az érzelmi – indulati művészi, holisztikus agyfélteke működik erősebben és szabja meg viselkedését és döntéseit. Ennek tudható be, hogy kifejezetten jó mentális adottságai ellenére nem mindig észokok alapján hozza meg a döntéseit, hanem érzelmi motivációk hatására, - és bizony ez kellemetlen magánéleti és pénzügyi bukásokat is eredményezhet.

Szemöldöke szöges formájából, vastagságából látszik a tetterő, az akarat és az akaratosság, valamint az is, hogy közönségre van szüksége a kommunikációjában ahhoz, hogy sikeresnek érezhesse magát, - az íriszeknél kintebb levő szemöldökcsúcsok utalnak erre.

Szemei viszonylag mélyen ülők, ez elemző gondolkodásra, az elmélyülés képességére vall, de a nagyon közel levő szemöldökből azt lehet vélelmezni, hogy nem mindig van kellő rálátása a dolgokra, nem dönt mindig eléggé megfontoltan. A kissé távol álló szemek jelzik, hogy perspektívákban lát, figyel, értelmez, a zöld szín a rejtelmekre, izgalmak ígéretére utal. Az érzelmi dominancia uralma alá tartozó bal szem álmodozást, elvágyódást, titokzatosságra való hajlamot mutat, az örök keresést, amikor nem tud igazán megnyugodni az ember. A külvilág felé mutatott jobb szemből a racionális agyfélteke által kontrollált határozottság, céltudatosság és keménység látszik.

Füle viszonylag nagy, ez is jó intellektuális képességeket jelez, - a szokásos szemöldök – orr közti távolságnál nagyobb, mind felfelé, az intellektualitás felé, - mind lefelé, az ösztönszféra felé túlnyúlik az átlagos méreten. Formája, jellege, a karima felső részének szélessége arra utal, hogy tudatosan is hatékonyan kommunikál, füle azonban kissé eláll a fejtől, ez azt jelzi, hogy nem túl széles az a spektrum, ahonnan az információit nyeri, domborodó fülcimpája pedig érzékiségről árulkodik.

Orrának enyhén ívelt szép formája, viszonylagos egyenes lefutása, arányos szélessége megmagyarázza, hogy az erre fogékony, intuitív nők körében miért ilyen kedvelt – szexuális értelemben. Az orrlyukak szemből való kismértékű láthatósága arra utal, hogy nem igazán jól bánik a rábízott pénzzel, ezt impulzív, ösztönvezérelt természetéből, érzelmi alapon hozott döntéseiből, - melynek más jelei is vannak az arcán - is vélelmezhetjük. Az orra és a szája közti erőteljes redő termékenységet, erős szexuális késztetéseket mutat. Erre lehet következtetni a szájvonal erőteljes cakkozódásából, a felsőajak érzékenységi csúcsából, és a szépen formált vastag, kifejezetten érzéki ajkakból egyaránt.

Az arc arányai, – az orr alatti terület a leghosszabb – szintén erre utalnak. Az állcsúcs gömbölyűsége, kissé előrébb állása is a forró érzékiség jelei, mint ahogyan az állcsúcs alján levő kis bemélyedés az elcsábíthatóság jele. Magánéleti válsága, az utóbbi néhány év és a házassága előtti szexuális szabadossága tehát több jelből is vélelmezhető, mondhatni előre determinált volt. Az álla nem elég széles ahhoz, hogy igazán erős akaratot, hosszú távú kitartást lehessen elmondani róla, az erre a tulajdonságra utaló állkapocsszeglet szinte eltűnik a fejformában. Céltudatossága azonban látszik az előreálló állcsúcson.

Az egyes felvételeken látható félszeg mosoly a soha fel nem növő kisfiús érzelmeit, attitűdjét, gátlásosságát mutatja, melyet sokáig nem győzött le, - a csibészes mosoly viszont az életörömök birtoklására, az érett férfi élethez való hozzáállására utalnak. Kevin Costner élete, pályafutása jól példázza azt, hogy helyesen döntött, amikor 22 évesen otthagyta a kereskedelmi iskolát és a színészet mellett tette le a voksát.

Mind intellektuális képességei, mind érzelmi, indulati, művészeti dominanciájú mentalitása, mind önkifejezése, szereplési vágya, kommunikációs képessége nagyrészt előre meghatározott volt, - a fej és arcformából az egyes arcrészletek jellegzetességéből szinte egyenesen következett. Mint, ahogyan az is, hogy ezek alapján nem csak nagy színész lett, hanem a nők nagy része által értékelt szex-szimbólummá is vált, a szeme titokzatos zöldje, csábító tekintete, nemes orra, szépen ívelt érzéki szája, a szexi bevágás az ingerlő állcsúcson, - erre a szerepre is predesztinálták.

Stohl András

Stohl András

Stohl András szögletes, kissé hosszúkás, hasábra emlékeztető alakú, úgynevezett „Jupiter” fejformájú arccal rendelkezik, amiből az értő szem láthatja, hogy keményfejű, születetten vezető személyiség.

Arca magasságát a szemöldökív és az orrtő három részre osztja, feltűnő, hogy a legalsó rész a leghangsúlyosabb, ez arra utal, hogy a szellemiséget, intellektust, tudatosságot jelentő homlokrésznél az ösztönvilágra, a földi örömök - étel, ital, szex, száguldás, veszély - élvezetére utaló állrész magasabb, vagyis nagyobb jelentőségű, mint a felső arcrész, illetve a tapasztalatokat, mindennapok megélését jelentő, az orrhosszal egyenlő arcközép. Ez egyben azt is jelenti, hogy a különböző részek aránya nem harmonikus, és ez kiegyensúlyozatlanságot mutat.

Jó intellektusa, széles látóköre van, sok minden érdekli a világból, a viszonylag magas homlok domború, - ez a horizontális gondolkodásra jellemző, vagyis arra utal, hogy széles körben képes és tud információkat felvenni és feldolgozni, de ugyanakkor azt is jelzi, hogy kevéssé képes egy dologban igazán elmélyedni. Határozott fellépésre, jó energiaállapotra lehet következtetni az egyenes vonalú, nem túl sűrű, de mégis jól kirajzolódó szemöldökből. A szemöldök alsó éle viszonylag egyenes, ez érzelmi visszafogottságára utal, vagyis arra, hogy nem szívesen nyilvánítja ki ezeket. A szemöldök – szem távolság nem nagy, ebből arra is következtethetünk, megtalálja a módját, hogy elfogadja a kialakult szituációt.

A szem viszonylag mélyen ülő, ez analizáló hajlamra, a dolgok, történések, emberi kapcsolatok szemlélődő jellegű megfigyelésére utal, valamint szintén arra, hogy nem szívesen mutatja ki az érzelmeit. A szemek távolsága az átlagosnál - ami normál esetben egy szemnyi - kicsit nagyobb, ebből arra gondolhatunk, hogy szélesebb perspektívában látja a világot, több mindenből képes befogadni keveset vagy többet, az érzelmi tűrőképessége jó, így mások hibáival szemben megértő tud lenni. Szeme fehérje része nagyobb, mint az írisze, ez is arra utal, hogy az érzelmeit kontroll alatt tartja, nem szívesen adja ki magát, csak jelzi az érzéseit, de nem mutatja ki folyamatosan. Felső szemhéja kissé "ráül" a szemgolyóra, ebből is az vélelmezhető, hogy mind gondolkodását, mind érzelmeit illetően analizáló típus. A szemgödör alsó része, a járomcsont nem túl erős, ez azt mutatja, hogy nem születetten sikerorientált, illetve nem születetten erős benne a karriervágy.

Orra nem túl hosszú, bár elég széles, az orrhát viszonylag egyenes lefutású, az orrcsúcs hegyes. Az orr hosszmérete, azaz rövidsége arra utal, hogy a hétköznapokban az élettapasztalatok eddigi összegzése nem sikerült igazán jól, nincs "jó orra" a dolgokhoz, azért is keveredhetett kisebb-nagyobb zűrökbe idáig. Az orr alsó része jóval szélesebb, az ösztönvilágot érintő, illetve a biologikummal kapcsolatos dolgok élvezetére erősebben nyitott, több tapasztalatot szerzett, gondoljunk csak a száguldás, a veszélyes helyzetek, a dublőr nélküli forgatások izgalmaira is. Az orr egyenessége azt mutatja, hogy nem naivan adja magát, de nem is akar mások felett rendelkezni, hanem nyílt, egyenes úton akar információt és tapasztalatokat szerezni. A hegyes "porcogós" orr egyben a kíváncsiságot is mutatja, hogy szívesen üti bele az orrát az ismeretlenbe, nem tart a következményektől.

Ajkai teltek, szexualitásról, szenvedélyről árulkodnak, a felső ajak cikk-cakk vonala, a csúcsok nagy távolsága termékenységet, nagy potenciát mutat. Mindkét ajak telt, ezek vastagságából és domború jellegéből vélelmezhető, hogy jószívű és bőkezűen tud szeretetet adni és képes elfogadni is. Optimista természetre vall, hogy szájzuga kissé felfelé ível. Az áll szögletes, az állkapocsszeglet széles, kifejezett, ennek az erőteljessége, és az állcsúcs enyhe előrébb állása arra utal, hogy céltudatos, szívós, kitartó, eltökélt ember, aki képes küzdeni a céljaiért.

A közepes méretű fülek átlagos intelligenciát mutatnak, ugyanakkor a nem magas helyzetű fülek azt jelentik, hogy gondolkodásában nem a tudatosan bölcs döntéseké az elsőbbség. A fül középső részénél a belső karima kiáll, ez jó kommunikációs készségről árulkodik. Arca közel szimmetrikus, bár a bal oldala kissé domináns, ez részint az öröklött hajlamok erőteljességét mutatja, és azt is, hogy erős az egója, de arra is utal, hogy az érzelmi indulati jobb agyfélteke uralja a bal arcfelet, vagyis őt, ez tehát azt jelenti, hogy nem a meggondoltság, a megfontoltság uralkodik cselekedeteiben, hanem a pillanatnyi érzelmek, hangulatok, indulatok.

Összességében elmondható, hogy a médiaszemélyiség kissé kiegyensúlyozatlan, eredetileg elemző gondolkodása ellenére nem megfontoltan cselekvő, az érzelmeit nem szavakban, hanem inkább tettekben kinyilvánító, ösztönvezérelt ember, akinek az évek múltával egyre nagyobb szüksége van arra, hogy impulzivitásán uralkodni tudjon. Ellenkező esetben a lehetőségeit, a kedvező alkalmakat nem fogja tudni megragadni, mint ahogyan az utolsó balesetével, meggondolatlanságával is keresztbe tett önmaga karrierjének azzal, hogy a nagyon várt, esetleg nagy kiugrást is jelentő új műsor műsorvezetőjének - az előzetes megbeszélések ellenére - nem őt jelölték.